Privacystatement

#Zorgvuldig omgaan met uw gegevens

Privacystatement Dazure

Dazure is een gevolmachtigd agent, wij bieden verzekeringen aan die we zelf ontwikkelen. Dit doen we onder het GoedIdee - /GewoonIdee label. Wij verwerken persoonsgegevens, deze worden door Dazure verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen en overige relevante wetgeving.

In dit privacystatement lees je welke gegeven Dazure van je verwerkt en met wel doel. Gegevens die je aan Dazure verstrekt, behandelen we vertrouwelijk.

 • Jouw persoonsgegevens bij Dazure

  Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerken van persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres maar ook je inkomen of je postcode.

  Onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens verstaan we alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, gebruiken, raadplegen en bewaren van je gegevens. Maar ook het verwijderen van jouw gegevens uit de administratie, valt hieronder.

  Persoonsgegevens van wie?
  We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.  Dit betreffen onder andere de gegevens van:

  Kandidaat-verzekerden
  Kandidaat-verzekernemers
  Verzekeringnemers
  Verzekerden
  Premiebetalers
  Adviseurs
  Begunstigden

 • Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

  Als je een verzekering bij ons aanvraagt, dan vragen wij om je persoonsgegevens en om die van de verzekerde. Deze kunnen door ons, de verzekeraar en je adviseur worden gebruikt om:

  1. De aanvraag van de verzekering of wijzigingen van je verzekering te verwerken;
  Je aanvraag voor een verzekering te beoordelen en te behandelen, contact op te nemen met je te nemen of een bevestiging te sturen via de email,

  2. De relatie met je te onderhouden en/of uit te breiden;
  Je verzekeringen bij Dazure te beheren, je vragen te beantwoorden, je gegevens te beheren en indien er wijzigingen door gevoerd dienen te worden deze te verwerken.

  3. Een overeenkomst met je te sluiten;
  We verken je persoonsgegevens om: 

  4. Statistisch onderzoek te doen
  Het kan zijn dat we je gegevens gebruiken om onze dienstverlening persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te anonimiseren en te bundelen. We verwijderen dus de persoonsgegevens die we hier niet voor nodig hebben.

  5. Te voldoen aan de wet;
  Identificatieplicht: als je een verzekering bij ons afsluit, kan het zijn dat we je gegevens nader willen verifiëren. Dit doen we aan de hand van het opvragen van een kopie ID bewijs. Let op je mag je foto en BSN onleesbaar maken op deze kopie.

  Informatieplicht en de renseignering: voor de GINV verzekering verwerken we je BSN nodig om te kunnen voldoen aan de renseigneringsplicht, opgelegd door de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens door te geven. Ook kan het zijn dat we je gegevens door dienen te geven aan de AFM (Autoriteit Financiele Markten), DNB (De Nederlandsche Bank) of de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

  6. Zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;         
  7. Marketingactiviteiten uit te voeren;

  8. Fraude te voorkomen en te bestrijden*.

  * Digitaal onderzoek naar je persoonsgegevens kan onderdeel zijn van de procedure voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst.          
  Voor fraudepreventie en – bestrijding maken we gebruik van – en nemen we deel aan de Incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Het doel hiervan is om klanten van financiële instellingen en financiële instellingen zelf te bescherme

Welke persoonsgegevens verwerken wij?   

Hieronder zie je een overzicht van welke soort persoonsgegevens van Dazure kan verwerken en waarvoor we ze gebruiken:

 • Gegevens over je identiteit;
 • Contactgegevens en contactgeschiedenis;
 • Financiele informatie zoals inkomen maar ook betaalstatussen;
 • Gegevens die we nodig hebben om fraude tegen te kunnen gaan;
 • Bijzondere persoonsgegevens;
 • Reacties op social media;
 • Gegevens over u van andere partijen: we kunnen gegevens gebruiken van andere partijen, die uw toestemming hebben verkregen om je gegevens te delen.
 

 

Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?

Dazure mag je persoonsgegevens ook doorgeven aan andere partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de automatiseerder van het systeem dat we gebruiken voor de verzekeringsadministratie. We hebben met deze partijen uitgebreide en grondige afspraken gemaakt over het verwerken van jouw gegevens. Denk hierbij aan afspraken over geheimhouding en beveiliging.

We schakelen deze partijen enkel in als dat past bij het doel waarvoor we je persoonsgegeven gebruiken.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig door ons bewaard. Hieronder zie je welke termijnen wij hanteren:

 • Dossier van klanten met gegevens
 • Gegevens en documenten van personen waarbij geen verzekering tot stand is gekomen
 • Medische gegevens van personen waarbij geen overeenkomst tot stand is gekomen;
 • Medische dossier van klanten;
 • Incidenten, datalekken, klachten, fraude en veiligheid;

In geval van vragen of geschillen of wanneer in een dossier onderzoek wordt gedaan kan het zijn dat de bewaartermijn is opgeschort zolang dit behandeling is. We kunnen je gegevens nog wel gebruiken voor statistische en of wetenschappelijke doelen, echter zullen je gegevens dan wel geanonimiseerd worden.

Beveiliging, vertrouwelijkheid en toezicht

We besteden veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. We houden er toezicht op dat persoonsgegevens worden beveiligd.

Bijzondere persoonsgegevens?
Soms hebben wij (of het medisch adviesbureau) vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van je nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zijn aparte voorwaarden in de Wbp gesteld. Artikel 21 onder b Wbp geeft de mogelijkheid tot het verwerken van gegevens betreffende iemands gezondheid, als dat nodig is voor de beoordeling van het te verzekeren risico, en de betrokkene daar tegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het medisch adviesbureau verwerkt de bijzondere persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en gedragsregels.