Privacystatement

#Zorgvuldig omgaan met uw gegevens

Privacystatement Dazure

Dazure is een gevolmachtigd agent, wij bieden verzekeringen aan die we zelf ontwikkelen. Dit doen we onder het GoedIdee - /GewoonIdee label. Wij verwerken persoonsgegevens, deze worden door Dazure verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen en overige relevante wetgeving.

In dit privacystatement lees je welke gegeven Dazure van je verwerkt en met wel doel. Gegevens die je aan Dazure verstrekt, behandelen we vertrouwelijk.

 • Jouw persoonsgegevens bij Dazure

  Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerken van persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres maar ook je inkomen of je postcode.

  Onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens verstaan we alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, gebruiken, raadplegen en bewaren van je gegevens. Maar ook het verwijderen van jouw gegevens uit de administratie, valt hieronder.

  Persoonsgegevens van wie?
  We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.  Dit betreffen onder andere de gegevens van:

  • Kandidaat-verzekerden
  • Kandidaat-verzekernemers
  • Verzekeringnemers
  • Verzekerden
  • Premiebetalers
  • Adviseurs
  • Begunstigden

   

 • Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

  Als je een verzekering bij ons aanvraagt, dan vragen wij om je persoonsgegevens en om die van de verzekerde. Deze kunnen door ons, de verzekeraar en je adviseur worden gebruikt om:

  1. De aanvraag van de verzekering of wijzigingen van je verzekering te verwerken;
  Je aanvraag voor een verzekering te beoordelen en te behandelen, contact op te nemen met je te nemen of een bevestiging te sturen via de email,

  2. De relatie met je te onderhouden en/of uit te breiden;
  Je verzekeringen bij Dazure te beheren, je vragen te beantwoorden, je gegevens te beheren en indien er wijzigingen door gevoerd dienen te worden deze te verwerken.

  3. Een overeenkomst met je te sluiten;
  We verken je persoonsgegevens om: 

  4. Statistisch onderzoek te doen
  Het kan zijn dat we je gegevens gebruiken om onze dienstverlening persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te anonimiseren en te bundelen. We verwijderen dus de persoonsgegevens die we hier niet voor nodig hebben.

  5. Te voldoen aan de wet;
  Identificatieplicht: als je een verzekering bij ons afsluit, kan het zijn dat we je gegevens nader willen verifiëren. Dit doen we aan de hand van het opvragen van een kopie ID bewijs. Let op je mag je foto en BSN onleesbaar maken op deze kopie.

  Informatieplicht en de renseignering: voor de GINV verzekering verwerken we je BSN nodig om te kunnen voldoen aan de renseigneringsplicht, opgelegd door de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens door te geven. Ook kan het zijn dat we je gegevens door dienen te geven aan de AFM (Autoriteit Financiele Markten), DNB (De Nederlandsche Bank) of de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

  6. Zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;
          
  7. Marketingactiviteiten uit te voeren;

  8. Fraude te voorkomen en te bestrijden*.

  * Digitaal onderzoek naar je persoonsgegevens kan onderdeel zijn van de procedure voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst.          
  Voor fraudepreventie en – bestrijding maken we gebruik van – en nemen we deel aan de Incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Het doel hiervan is om klanten van financiële instellingen en financiële instellingen zelf te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?   

Hieronder zie je een overzicht van welke soort persoonsgegevens van Dazure kan verwerken en waarvoor we ze gebruiken:

 • Gegevens over je identiteit;
 • Contactgegevens en contactgeschiedenis;
 • Financiele informatie zoals inkomen maar ook betaalstatussen;
 • Gegevens die we nodig hebben om fraude tegen te kunnen gaan;
 • Bijzondere persoonsgegevens;
 • Reacties op social media;
 • Gegevens over u van andere partijen: we kunnen gegevens gebruiken van andere partijen, die uw toestemming hebben verkregen om je gegevens te delen.

 

Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?

Dazure mag je persoonsgegevens ook doorgeven aan andere partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de automatiseerder van het systeem dat we gebruiken voor de verzekeringsadministratie. We hebben met deze partijen uitgebreide en grondige afspraken gemaakt over het verwerken van jouw gegevens. Denk hierbij aan afspraken over geheimhouding en beveiliging.

We schakelen deze partijen enkel in als dat past bij het doel waarvoor we je persoonsgegeven gebruiken.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig door ons bewaard. Hier onder zie je welke termijnen wij hanteren:

 • Dossier van klanten met gegevens
 • Gegevens en documenten van personen waarbij geen verzekering tot stand is gekomen
 • Medische gegevens van personen waarbij geen overeenkomst tot stand is gekomen;
 • Medische dossier van klanten;
 • Incidenten, datalekken, klachten, fraude en veiligheid;

In geval van vragen of geschillen of wanneer in een dossier onderzoek wordt gedaan kan het zijn dat de bewaartermijn is opgeschort zolang dit behandeling is. We kunnen je gegevens nog wel gebruiken voor statistische en of wetenschappelijke doelen, echter zullen je gegevens dan wel geanonimiseerd worden.

Beveiliging, vertrouwelijkheid en toezicht

We besteden veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. We houden er toezicht op dat persoonsgegevens worden beveiligd.

Bijzondere persoonsgegevens?
Soms hebben wij (of het medisch adviesbureau) vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van je nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zijn aparte voorwaarden in de Wbp gesteld. Artikel 21 onder b Wbp geeft de mogelijkheid tot het verwerken van gegevens betreffende iemands gezondheid, als dat nodig is voor de beoordeling van het te verzekeren risico, en de betrokkene daar tegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het medisch adviesbureau verwerkt de bijzondere persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en gedragsregels.

Ons privacybeleid

De bescherming van de privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening gegvensbescherming en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. De volledige tekst van de gedragscode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). De gedragscode kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00). Voor overige verzoeken met betrekking tot jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen met servicedesk@dazure.nl.

Recht op inzage en correctie

Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kan je gebruik maken van het recht op inzage. Als je wil dat we je gegevens aanpassen, kan je gebruik maken van het recht op correctie. Wij houden graag jouw gegevens actueel. Het is zowel voor jou als voor ons belangrijk dat de gegevens die zijn verzameld juist zijn. Het verzoek tot inzage of correctie kan worden gericht aan servicedesk@dazure.nl. Binnen 4 weken ontvang je een bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet, recht op bezwaar en recht op wissen

Persoonsgegevens kunnen door Dazure gebruikt worden om je gericht te informeren over verzekeringsproducten (diensten) die voor jou relevant kunnen zijn. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je mailen naar servicedesk@dazure.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij je niet meer benaderen. Wil je je gegevens laten wissen of wil je je verzetten dan kan je ook mailen naar de Servicedesk. Let op bij het verzoek op wissen van je gegevens, zal dit meestal tot gevolg hebben, indien je een lopende verzekering hebt, dat deze beëindigd dient te worden.

Het gebruik van onze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Het is mogelijk dat er kleine tekstbestanden naar jouw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Dazure spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Dazure behoudt zich daartoe het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze website bezoekt.

Laatste wijziging december 2017

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.

Heb je nog vragen? Bel +31 (0)76 531 07 58, app, of mail ons gerust even! 

 

Naar het contactformulier