Privacystatement

#Zorgvuldig omgaan met uw gegevens

Bescherming van de privacy

Dazure spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Dazure behoudt zich daartoe het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Dazure geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Dazure geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Gewijzigd op: 11 mei 2017

Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?

Indien je een verzekering bij ons aanvraagt, dan vragen wij om je persoonsgegevens en om die van de verzekerde. Deze kunnen door ons, de verzekeraar en je adviseur worden gebruikt om:
1. De aanvraag van de verzekering of wijzigingen van je verzekering te verwerken;
2. De relatie met je te onderhouden en/of uit te breiden;
3. Een overeenkomst met je te sluiten;
4. Statistisch onderzoek te doen;
5. Te voldoen aan de wet;
6. Zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;         
7. Marketingactiviteiten uit te voeren;
8. Fraude te voorkomen en te bestrijden*.

* Digitaal onderzoek naar je persoonsgegevens kan onderdeel zijn van de procedure voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst.

Ons privacybeleid

De bescherming van de privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. De volledige tekst van de gedragscode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). De gedragscode kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00). De verwerking van persoonsgegevens is door Dazure gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn onder opgenomen met de volgende meldingnummers: 1634461, 1634485, 1634497 en 1634504 in het openbaar register op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er op toe dat de privacywetgeving nageleefd wordt.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij (of het medisch adviesbureau) vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van je nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zijn aparte voorwaarden in de Wbp gesteld. Artikel 21 onder b Wbp geeft de mogelijkheid tot het verwerken van gegevens betreffende iemands gezondheid, als dat nodig is voor de beoordeling van het te verzekeren risico, en de betrokkene daar tegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het medisch adviesbureau verwerkt de bijzondere persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en gedragsregels.

Recht op inzage en correctie

Wij houden graag jouw gegevens actueel. Het is zowel voor jou als voor ons belangrijk dat de gegevens die zijn verzameld juist zijn. Wil je weten of alle gegevens die wij van je hebben ook kloppen, dan kun je daar navraag naar doen. Wij moeten je dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens leveren. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kun je verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan Dazure B.V., afdeling Servicedesk, Postbus 1148, 4801 BC Breda en/of servicedesk@dazure.nl. Binnen 4 weken ontvang je een bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet

Persoonsgegevens kunnen door Dazure gebruikt worden om je gericht te informeren over verzekeringsproducten (diensten) die voor jou relevant kunnen zijn. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je bellen naar +31 76 531 0758, of mailen naar servicedesk@dazure.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij je niet meer benaderen

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Het is mogelijk dat er kleine tekstbestanden naar jouw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze website bezoekt.

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.

Heb je nog vragen? Bel +31 (0)76 531 07 58, app, of mail ons gerust even! 

 

Naar het contactformulier