Privacystatement

#Zorgvuldig omgaan met uw gegevens

Privacystatement Dazure

Dazure is een gevolmachtigd agent, wij bieden verzekeringen aan die we zelf ontwikkelen. Dit doen we onder andere onder het GoedIdee en GewoonIdee label. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, Gedragscodes waaronder de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en protocollen van het Verbond van Verzekeraars en overige relevante wet- en regelgeving.

 

English privacystatement Dazure

Dazure is an authorized agent, we offer insurances that we develop ourselves. We do this under the GoedIdee and GewoonIdee labels. We process personal data in accordance with the General Data Protection Regulation, the Implementation Act General Data Protection Regulation, Codes of Conduct including the Code of Conduct for the Processing of Personal Data and protocols of the Association of Insurers and other relevant laws and regulations. 

You can read the English version of the privacystatement here.

Waarom dit statement?

We willen zo duidelijk mogelijk zijn over de gegevens die we van je verwerken.

In dit Privacystatement lees je welke gegevens we van je verwerken en met welk doel. Gegevens die je aan ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Hieronder beschrijven we op welke manier we met jouw gegevens omgaan en wat we onder persoonsgegevens verstaan.

We passen dit Privacystatement aan als er wijzigingen zijn. Deze versie is gemaakt op 1 februari 2024. De meest recente versie vind je ook op www.dazure.nl.

Mocht je vragen hebben na het lezen van dit document, neem dan contact met ons op:
Dazure B.V.
Contactpersoon: Maike van Zutphen (Functionaris gegevensbescherming)
E-mailadres: compliance@dazure.nl

 

 • Jouw persoonsgegevens bij Dazure

  Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerken van persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres maar ook je inkomen of je postcode.

  Onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens verstaan we alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, gebruiken, raadplegen en bewaren van je gegevens. Maar ook het verwijderen van jouw gegevens uit de administratie valt hieronder.

  Persoonsgegevens van wie?
  We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit betreffen onder andere de gegevens van:

  • Kandidaat-verzekerden
  • Kandidaat-verzekeringnemers
  • Verzekeringnemers
  • Verzekerden
  • Premiebetalers
  • Adviseurs
  • Begunstigden
    

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?   
  Hieronder zie je een overzicht van welke soort persoonsgegevens wij kunnen verwerken en waarvoor we ze gebruiken:

  • Gegevens over je identiteit (zoals leeftijd en geslacht);
  • Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) en contactgeschiedenis;
  • Financiële informatie zoals inkomen maar ook betaalstatussen;
  • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
  • Gegevens die we nodig hebben om fraude tegen te kunnen gaan;
  • Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over je strafrechtelijke en/of medische verleden);
  • Reacties op social media;
  • Gegevens over jou van andere partijen: we kunnen gegevens gebruiken van andere partijen, die jouw toestemming hebben verkregen om je gegevens te delen.

 • Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

  Als je een verzekering bij ons aanvraagt, dan vragen wij om je persoonsgegevens en om die van de (mede)verzekerde. Deze kunnen door ons, de verzekeraar en je adviseur worden gebruikt om:

  1. De aanvraag van de verzekering of wijzigingen van je verzekering te kunnen verwerken;
   We hebben de gegevens nodig om je aanvraag voor een verzekering te beoordelen en te behandelen, contact met je op te nemen of een bevestiging te sturen via de email. Jouw gegevens zullen we in de meeste gevallen ontvangen van de adviseur.
    
  2. De relatie met je te onderhouden en/of uit te breiden;
   We hebben de gegevens nodig om je verzekeringen bij Dazure te beheren, je vragen te beantwoorden, je overige gegevens te beheren en indien er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden deze te verwerken. Indien je een contactformulier op onze website invult, gebruiken we je persoonsgegevens om je te antwoorden.
    
  3. Een overeenkomst met je te sluiten;
   We verwerken je persoonsgegevens om een overeenkomst te sluiten en uit te voeren.
    
  4. Statistisch onderzoek te doen;
   Het kan zijn dat we je gegevens gebruiken om onze dienstverlening persoonlijker te maken en statistisch onderzoek te doen. Dat doen we door je gegevens te anonimiseren en te bundelen. We verwijderen dus de persoonsgegevens die we hier niet voor nodig hebben.
    
  1. Te voldoen aan de wet;
   1. Identificatie- en verificatieplicht: als je een verzekering bij ons afsluit, kan het zijn dat we je gegevens nader willen verifiëren. Voor het cliëntenonderzoek controleren we dan jouw identiteit. Dit doen we door het opvragen van een kopie ID bewijs. Let op: je mag je foto en BSN onleesbaar maken op deze kopie.

   2. Informatieplicht en de renseignering: voor de GoedIdee verzekering verwerken we je BSN om te kunnen voldoen aan de renseigneringsplicht, opgelegd door de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens door te geven. Ook kan het zijn dat we je gegevens door dienen te geven aan de AFM (Autoriteit Financiele Markten), DNB (De Nederlandsche Bank) of de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).
    
  1. Te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;   
       
  1. Marketingactiviteiten uit te voeren;
   Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
    
  1. Fraude te voorkomen en te bestrijden.
   Digitaal onderzoek naar je persoonsgegevens kan onderdeel zijn van de procedure voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst.       

   Voor fraudepreventie en –bestrijding maken we gebruik van en nemen we deel aan de Incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Het doel hiervan is om klanten van financiële instellingen en financiële instellingen zelf te beschermen.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst; 
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde.

Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?

We verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Dazure mag je persoonsgegevens ook doorgeven aan andere partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de automatiseerder van het systeem dat we gebruiken voor de verzekeringsadministratie. We hebben met deze partijen uitgebreide en grondige afspraken gemaakt over het verwerken van jouw gegevens. Bijvoorbeeld over geheimhouding en beveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.

 

We schakelen deze partijen enkel in als dat past bij het doel waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken. Deze partijen betreffen onder andere:

 • Financiële instellingen (zoals verzekeraars/banken);
 • Intermediair;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens over onder andere zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze automatiseerder of een medische behandelaar;
 • Databases gericht op fraudebestrijding zoals CIS;
 • Externe partners die wij inschakelen voor het leveren van ondersteunende diensten die we met je hebben afgesproken;
 • Accountants.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig door ons bewaard. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van de relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de bewaartermijn die we voorafgaand aan de relatie of overeenkomst hebben bepaald. We houden een basis bewaartermijn van 7 jaar aan. De gegevens van personen die een product of dienst hebben aangevraagd, maar die geen klant zijn geworden, bewaren we 6 maanden. Op bovengenoemde termijnen zijn uitzonderingen als bijvoorbeeld de wet een kortere of een langere termijn voorschrijft. 

In geval van vragen of geschillen of wanneer in een dossier onderzoek wordt gedaan, kan het zijn dat de bewaartermijn is opgeschort zolang dit in behandeling is.

Beveiliging / vertrouwelijkheid en toezicht

Dazure neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Recht op inzage, rectificatie en aanvulling

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kan je gebruik maken van het recht op inzage. Als je wilt dat we je gegevens aanpassen, kan je gebruik maken van het recht op rectificatie. Wij houden graag jouw gegevens actueel. Het is zowel voor jou als voor ons belangrijk dat de gegevens die zijn verzameld juist zijn. Het verzoek tot inzage of rectificatie kan worden gericht aan servicedesk@dazure.nl. Binnen 4 weken ontvang je een bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet, recht op bezwaar en recht op wissen

Persoonsgegevens kunnen door Dazure gebruikt worden om je gericht te informeren over verzekeringsproducten (diensten) die voor jou relevant kunnen zijn. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je mailen naar servicedesk@dazure.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij je niet meer benaderen. Als je je gegevens wilt laten wissen of je wil je verzetten tegen het gebruik hiervan, dan kan je ook mailen naar de Servicedesk.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wil jij je gegevens laten verwijderen uit het systeem van Dazure? In de meeste gevallen is dit mogelijk, behalve als je een verzekering hebt die je in stand wilt houden. We hebben namelijk je persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de verzekering. Je kan ons een verzoek tot het wissen van je gegevens sturen via servicedesk@dazure.nl. We zullen dan contact met je opnemen en laten weten of we aan je verzoek kunnen voldoen.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit

Je hebt het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek.

Gebruik CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico en fraudebeleid dienen wij je gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Wil je meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op de website, www.stichtingcis.nl.

Het gebruik van onze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Het is mogelijk dat er kleine tekstbestanden (cookies) naar jouw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Dazure maakt gebruik van Google Analytics cookies, let wel; deze worden enkel gebruikt om te monitoren vanaf welke apparaten de gezondheidsverklaring wordt ingevuld. Dit doen we om beter inzicht te hebben in het functioneren van onze website en documentatie.

 • We hebben met Google een Bewerkersovereenkomst gesloten;
 • Het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd;
 • Er worden geen gegevens van jou gedeeld door Google;
 • En er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

Dazure spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op onze site. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door onze langs elektronische weg aangeboden diensten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij behouden ons daartoe het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Klantrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan contact met ons op via: Anita Burer, middels anita@dazure.nl of door te bellen naar 076-5310758.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Controle van reviews op waarheidsgetrouw en/of het tot tot stand komen op een eerlijk manier

We hechten veel waarde aan de (online) mening en ervaringen van onze klanten. Helaas zijn lang niet alle reviews waarheidsgetrouw en/of op een eerlijke manier tot stand gekomen. De reviews die we ontvangen controleren we op authenticiteit en of de persoon daadwerkelijk een klant is. Dit doen wij door na te gaan of deze persoon voorkomt in onze administratie, doordat een product is aangevraagd of is afgesloten. 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen op onze website.

Vragen:
Indien je vragen hebt over deze disclaimer (privacy statement) kun je je wenden tot: 
Dazure B.V.
compliance@dazure.nl
Telefoonnummer  076 531 0758

Laatste wijziging: februari 2024